Pěstované rostliny


Aktuálně v zahradě roste asi 1500 druhů rostlin...

Počet zůstává přibližně stabilní nebo se mírně zvyšuje. Každoročně vydáváme Index Seminum s nabídkou semen k výměně s jinými botanickými zahradami. V rámci projektu  BotanGIS  se postupně vytváří kompletní seznam pěstovaných druhů včetně jejich lokalizace v on-line geografickém informačním systému.


Současnost

V současné době jsou v zahradě pouze venkovní expozice, skleník zde od 80. let 20. století není. Vzhledem k relativně teplému klimatu, otevřenosti zahrady k jihu a chráněnosti od severu (Smetanovy sady), se zde dobře daří i teplomilné květeně z jižních oblastí mírného pásma. Dokladem je např. každoročně bujně rostoucí keř submediteránního trnovce (Paliurus spina-christi) ze submediteránu, jihoafrické berkheyi nebo samo výsevem se udržující jihoamerický lilek hulevníkolistý (Solanum sisymbriifolium).

Mezi pěstovanými druhy najdeme velkou část středoevropské květeny, druhy běžně i méně často pěstované v okrasných zahradách a parcích, a to z celého světa. Značná pozornost je věnována květeně severovýchodní části Severní Ameriky. Klimatické podmínky přibližně souhlasí v obou oblastech a zvláště květena vysokobylinných prérií je překvapivě odolná vůči letnímu suchu. Její barevná pestrost a druhová rozmanitost společně s morfologickými rozdíly oproti květeně středoevropské přináší zajímavé zpestření.

Lokální půdní podmínky a častá letní sucha však nesvědčí zástupcům lesní květeny a mnohé druhy zde hynou i přes častou závlahu. Nedílnou součástí zahrady jsou i druhy významné z hlediska užitkového, tzn. kulturní, léčivé a aromatické rostliny. Celkově vzato, preferovány jsou rostliny vytrvalé, neboť z hlediska způsobu obhospodařování zahrady lze jen obtížně soustavně udržovat jednoleté kultury.


Významné druhy

Povšimneme-li si blíže významnějších druhů, nelze opomenout úspěšnou kulturu velmi ozdobné pupalky Oenothera organensis s květy 15-18 cm dlouhými a až 10 cm v průměru, která je svým výskytem v přírodě omezena jen na malou přírodní rezervaci v Novém Mexiku (USA). Vzhledem k její cizosprašnosti je nutno ji uměle opylovat, produkce semen v tvrdých pevných tobolkách je pak dobrá a jak bylo přepěstováním zjištěno, jsou klíčivá.

Pupalky jsou vůbec zajímavé rostliny, vzhledově velmi rozmanité a např. zde pěstované druhy z chilských And, jako je Oenothera stricta, O. odorata, O. acaulis var. sulphurea, O. affinis, O. mollissima, mají značnou estetickou hodnotu pro zavedení do okrasných kultur, stejně jako mnohé z jižních částí USA – O. flava, O. speciosa, O. tetraptera, O. rosea, O. longissima.


Na konci léta

Koncem léta, kdy se v zahradách projevuje útlum mezi kvetoucími rostlinami, upoutávají pozornost četné druhy tzv. prérijní americké květeny, jako jsou různé hvězdnice (Aster sp. div., Symphyotrichum sp. div.) s bílými až fialově modrými květy, žlutě kvetoucí druhy rodu sporýšovka (Verbesina), rovněž žlutě až žlutooranžově kvetoucí třapatky (Rudbeckia sp. div.), nachově až purpurově kvetoucí zástupci rodu Vernonia, fialově kvetoucí Verbena stricta.

Žlutě kvetou také různé druhy rodů krásnoočko (Coreopsis) a zlatobýl (Solidago). S některými druhy obou rodů se často setkáváme v zahradách, ale namísto expanzivně se šířícího Solidago canadensis by se zde uplatnily i mnohé jiné jako je např. S. rigida, S. caesia či S. riddellii. Mezi trávami se objevují pro středoevropany nezvyklé druhy s větvenými lodyhami, nízké Schizachyrium littorale a dvoumetrový Andropogon gerardii, oba se na podzim rezavě barvící.


Vzácné polní plevele

Na záhonech se porůznu daří udržovat vzácné polní plevele, se kterými se dnes v přírodě prakticky už nesetkáme – např. dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), vochlice hřebenitá (Scandix pecten-veneris), koukol polní (Agrostemma githago), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), pochybek největší (Androsace maxima), ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis), otočník evropský (Heliotropium europaeum), zběhoveček trojklanný (Ajuga chamaepytis), kravinec španělský (Vaccaria hispanica), aj.


Další pěstované rostliny

Z lesních druhů jsou zajímavé východoasijské druhy rodu pinélie (Pinelia spp.) z čeledi áronovité nebo statná vikev (Vicia sparsiflora) se vzpřímeným růstem a velkými žlutobělavými květy, pocházející z nejsevernější (a dnes již zřejmě zaniklé) lokality tohoto druhu ve Štiavnických vrších (Slovensko). Ozdobný je též hrachor sedmihradský (Lathyrus transsilvanicus), který se lokálně vyskytuje v malé oblasti Slovenska (okolí Rožňavy) s květy při rozkvětu žlutobělavými a později se zbarvujícími do rezava.

Takřka historický je každoroční výskyt kavkazského krtičníku zlatožlutého (Scrophularia chrysantha), s měkce šedě chlupatými listy a sytě žlutými květy, který je v naší botanické zahradě zaznamenáván téměř od začátku minulého století.

©  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UP 2019  |  admin